تقویم آموزشی

نام سمینار /دوره آموزشی روز برگزاری تاریخ برگزاری مدت زمان نام شهر / شرکت /سازمان
"مهارت های ارتباطی در شغل نگهبانی ، حراست و حفاظت فیزیکی " دوشنبه 1395/09/29 8 ساعت ساوه - شرکت عالیفرد
"مهارت های ارتباطی در شغل نگهبانی ، حراست و حفاظت فیزیکی " یکشنبه 1395/09/28 8 ساعت ساوه - شرکت عالیفرد
بازاریابی و فروش مدرن چهارشنبه 1395/09/24 8 ساعت عسلویه - شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
بازاریابی و فروش مدرن سه شنبه 1395/09/23 8 ساعت عسلویه - شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
"مهارت های ارتباطی در شغل نگهبانی ، حراست و حفاظت فیزیکی " دوشنبه 1395/09/22 8 ساعت ساوه - شرکت عالیفرد
"مهارت های ارتباطی در شغل نگهبانی ، حراست و حفاظت فیزیکی " یکشنبه 1395/09/21 8 ساعت ساوه - شرکت عالیفرد
فروشندگی حرفه ای پنج شنبه 1395/09/18 8 ساعت بوشهر - شرکت سایه سمن
ارتقاء مهارت های فروش سه شنبه 1395/09/16 4 ساعت تهران - شرکت هایپرمی
ارتقاء مهارت های فروش دوشنبه 1395/09/15 4 ساعت تهران - شرکت هایپرمی
"مهارت های ارتباطی در شغل نگهبانی ، حراست و حفاظت فیزیکی " یکشنبه 1395/09/14 8 ساعت ساوه - شرکت عالیفرد

Pages