تقویم آموزشی

نام سمینار /دوره آموزشی روز برگزاری تاریخ برگزاری مدت زمان نام شهر / شرکت /سازمان
مهندسی و مهارت های فروش پنج شنبه 1395/07/15 8 ساعت تهران - شرکت مپنا بویلر
مهارت های ارتباطی در فروش پنج شنبه 1395/07/08 8 ساعت تهران - شرکت تجهیزات پزشکی درمان یاب
مهارت های ارتباطی در فروش چهارشنبه 1395/07/07 8 ساعت تهران - شرکت تجهیزات پزشکی درمان یاب
مهارت های ارتباطی در فروش تلفنی جمعه 1395/06/05 8 ساعت تهران - شرکت لبنیات و بستنی میهن
تکنیک های فروش حرفه ای پنج شنبه 1395/06/04 8 ساعت ارومیه - شرکت پخش سایه سمن
مهارت های ارتباطی در فروش تلفنی جمعه 1395/05/29 8 ساعت تهران - شرکت لبنیات و بستنی میهن
اصول و فنون مذاکره پنج شنبه 1395/05/28 8 ساعت تهران - شرکت ایسیکو
ارتقاء مهارت های فروش چهارشنبه 1395/05/27 8 ساعت تهران - گروه شرکت های درمان یاب
اصول و فنون مذاکره با رویکرد بازاریابی تلفنی پنج شنبه 1395/03/13 8 ساعت یزد - شرکت رایورز کویر
منشی گری مدرن چهارشنبه 1395/03/12 8 ساعت یزد - شرکت رایورز کویر

Pages